logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
Dobavitelji / Splošno nabavni pogoji družb skupine HSE

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI DRUŽB SKUPINE HSE

1. SPLOŠNA DOLOČILA

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI DRUŽB SKUPINE HSE

1.1. Splošni nabavni pogoji (v nadaljevanju: Nabavni pogoji) skupine družb HSE: Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o., HSE Energetska družba Trbovlje d.o.o., Termoelektrarna Šoštanj d.o.o., Premogovnik Velenje d.o.o., HSE Invest d.o.o., RGP d.o.o., HTZ Velenje, I.P., d.o.o. in druge družbe skupine (v nadaljevanju vse družbe skupaj: sHSE, naročnik), so sestavni del naročil sHSE (v nadaljevanju: pogodba) in veljajo za vse dobave oziroma montaže materiala (v nadaljevanju: blago) ali izvedbo storitev (v nadaljevanju: storitev), ki jih izvede dobavitelj ali izvajalec (v nadaljevanju: dobavitelj). Pogodba pomeni obliko pogodbe, naročilnice, odpoklic ali na drug obličen način izdano naročilo. Pogodbeni stranki lahko izrecno s pisnim sporazumom zavrneta uporabo Nabavnih pogojev delno ali v celoti. Če se določila Nabavnih pogojev in pogodbe ne ujemajo, velja ustrezno določilo pogodbe.

1.2. V izogib dvomu velja, da je dobavitelj s tem, ko je dal ponudbo, sklenil pogodbo s sHSE, potrdil naročilo sHSE ali pričel z dejanjem, ki je potrebno za izpolnitev naročila sHSE, sprejel Splošne nabavne pogoje (v nadaljevanju: »Nabavni pogoji«).

1.3. Nabavni pogoji se uporabljajo za evidenčna naročila tj. tista naročila, katerih vrednost ne presega mejne vrednosti za uporabo Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3) in za naročila, za katera ni potrebno izvesti postopka po ZJN-3. Nabavni pogoji prav tako ne veljajo za proces nabave na področju energentov in z njimi povezanih aktivnosti oziroma produktov, ki jih izvaja Sektor prodaje in trgovanja obvladujoče družbe skupine sHSE (HSE d.o.o.).

1.4. V primeru morebitne kolizije posameznega določila Nabavnih pogojev z določili veljavne obligacijske in/ali javnonaročniške zakonodaje obveljajo slednja.

1.5. sHSE si pridružuje pravico, da v posameznem pravnem poslu določi posebne pogoje, ki v primeru tega pravnega posla veljajo pred Nabavnimi pogoji. Navedeno velja tudi v primeru neskladja med določili posameznega pravnega posla in Nabavnimi pogoji.

1.6. S sklenitvijo pogodbe so morebitni dobaviteljevi splošni in/ali posebni prodajni ali kakršnikoli drugi poslovni pogoji (v nadaljevanju: Splošni prodajni pogoji dobavitelja) izključeni. Splošni prodajni pogoji dobavitelja zavezujejo sHSE le v primeru izrecnega pisnega dogovora o njihovi vključitvi v pogodbo. Tudi če se sHSE v naročilu sklicuje na ponudbeno dokumentacijo dobavitelja, to še ne pomeni, da sHSE priznava Splošne prodajne pogoje dobavitelja. V primeru, če se pogodbeni stranki dogovorita za veljavnost Splošnih prodajnih pogojev dobavitelja, so sestavni del pogodbe nujno tudi Nabavni pogoji in veljajo za vsa tista vprašanja, ki jih splošni prodajni pogoji dobavitelja ne urejajo.

1.7. Nabavni pogoji veljajo tudi za poslovanje med sHSE in dobaviteljem, četudi za posamezen posel ne skleneta posebne pisne pogodbe.

2. POVPRAŠEVANJE, NAROČILO IN PONUDBA

2.1. Ponudbe dobavitelja so za sHSE neobvezujoče. Celotne stroške izdelave in predložitve ponudb krije izključno dobavitelj. Ponudba dobavitelja praviloma vsebuje najmanj: navedbo predmeta, količino in ceno, plačilne pogoje in druge elemente, ki jih je v povpraševanju opredelil naročnik (npr. kakovost, način izročitve itd.), pri čemer naj dobavitelj pri pripravi ponudbe upošteva pogoje, navedene v Nabavnih pogojih, razen, če naročnik ne zahteva drugače. Če ni v povpraševanju navedeno drugače, je rok za dostavo ponudbe dva (2) delovna dneva od dneva prejema povpraševanja ter je dobavitelj vezan na ponudbo do izteka roka njene veljavnosti, pri čemer ta rok ne more biti krajši od šestdeset (60) dni. Ponudba velja za sprejeto, če jo sHSE v celoti in brez pisnih predlogov za spremembo ali dopolnitev potrdi pred iztekom roka njene veljavnosti.

2.2. sHSE daje dobavitelju naročila pisno, vročeno po pošti, e-pošti, osebno ali na drug običajen način. Spremembe ali dopolnitve naročila so veljavne samo, če jih sHSE pisno potrdi. Naročilo mora praviloma vsebovati točen naslov dobavitelja, predmet, njegovo ceno, kakovost in količino, plačilne pogoje, želene dobavne roke in druge pogoje, ki so dobavitelju potrebni za pravilno in nemoteno izvedbo naročila.

2.3. Sprejem naročilnice, kot ene od oblike naročila, je dobavitelj dolžan sHSE nemudoma pisno potrditi. V kolikor dobavitelj ne potrdi naročila v primernem roku, najkasneje pa v dveh (2) delovnih dneh po datumu naročila, sHSE na svoje naročilo ni več vezan.

2.4. sHSE si pridržuje pravico, da kadarkoli zahteva zadržanje izpolnitve naročila. V primeru takšnega zadržanja, ki traja več kot tri (3) mesece, mora dobavitelj predložiti sHSE podroben popis stroškov, ki so mu nastali zaradi zadržanja. sHSE v takšnem primeru ne odgovarja dobavitelju za izgubo dobička, ki bi jo ta utrpel. Dobavitelj ne more zahtevati povračila stroškov, če je zadržanje krajše od treh (3) mesecev; če pa traja več kot tri (3) mesece, pa ne more zahtevati povračila za prve tri (3) mesece.

3. DOBAVE BLAGA OZIROMA IZVEDBA STORITEV

3.1. Dobavitelj mora blago oz. storitev dobaviti v skladu s pogodbo. Če dobavitelj pričakuje oz. se seznani z okoliščinami, ki bi lahko kakorkoli ogrozile pravilnost dobave, mora o tem nemudoma pisno obvestiti sHSE. Dobave, ki odstopajo od pogodbe, mora sHSE predhodno pisno odobriti.

3.2. Pri dobavah blaga mora dobavitelj obvezno dostaviti dobavnico, na kateri je poleg ostalih podatkov razvidna tudi številka pogodbe in šifra blaga, naziv blaga in število kosov oziroma teža blaga. V primeru uvoza blaga mora dobavnica vsebovati tudi ostale zahtevane podatke (npr. pri uvozu iz držav članic EU poreklo blaga in 8-mestno tarifno številko). Če manjkajo podatki o naročilu oziroma dobavnica ni pravilno ali popolno izpolnjena, si sHSE pridržuje pravico, da zavrne sprejem dobave na stroške oz. v breme dobavitelja.

3.3. Pri dobavah, ki vključujejo postavitev ali montažo in pri storitvah preide nevarnost uničenja ali poškodovanja na sHSE z dnem prevzema, pri ostalih dobavah pa z dnem dospetja na namembni kraj (v nadaljevanju: kraj uporabe). V kolikor ni v pogodbi izrecno drugače določeno, dobavitelj dobavo naročila izvede v skladu s klavzulo »DDP – na lokaciji sedeža naročnika oz. kraju uporabe« (Incoterms, 2020).

3.4. Pri dobavah, ki vključujejo postavitev ali montažo, mora dobavitelj sprejeti vse ukrepe za varno in pravočasno izvršitev dobave, zagotoviti vsa sredstva, ki jih potrebuje za izvršitev dobave, ter nositi v zvezi s tem vse nastale stroške.

3.5. V primeru dobave blaga, ki vključujejo postavitev ali montažo, mora dobavitelj na zahtevo naročnika dostaviti načrte za sestavo, navodila za vgradnjo in montažo, navodila za vzdrževanje ipd..

3.6. Dobavitelj mora upoštevati navodila, ki jih sHSE izda v zvezi z izdobavo naročila. Če družba sHSE posebej ne določi načina prevoza, se le-ta izvede z najnižjimi možnimi stroški. V nasprotnem primeru višji stroški bremenijo dobavitelja, prav tako pa dobavitelj tudi odgovarja za vso škodo, ki bi nastala kot posledica neupoštevanja navodil družbe.

3.7. Prevzem se opravi v primernem časovnem obdobju po prispetju blaga oziroma po opravljeni storitvi. Delne dobave ali dobave prevelike količine so praviloma dovoljene le s predhodnim pisnim soglasjem sHSE. Če del pošiljke pri naključnem preverjanju ne ustreza zahtevam sHSE ali običajne kakovosti, se lahko celotna pošiljka na stroške dobavitelja zavrne oziroma ima sHSE pravico obračunati odškodnino za neustrezno kakovost. Ta določba ne izključuje ostalih jamčevalnih zahtevkov sHSE.

3.8. Dobavitelj si lahko pridrži lastninsko pravico na dobavljenem blagu samo, če je to izrecno dogovorjeno v pogodbi.

3.9. Dobavitelj mora prevzeto delo opraviti v skladu s tehnično dokumentacijo ter navedbami na pogodbi/naročilu. Delo mora opraviti strokovno, pravilno kot dober strokovnjak v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in običaji stroke.

3.10. Dobavitelj je dolžan, v kolikor ni drugače dogovorjeno, pred začetkom del dostaviti družbi sHSE vse zahtevane oziroma predpisane certifikate oz. navodila za uporabo v slovenskem jeziku za vse materiale in/ali storitve.

3.11. Dobavitelj lahko delo poveri podizvajalcu samo s predhodnim pisnim soglasjem sHSE. Dobavitelj sHSE za delo, ki ga je opravil njegov podizvajalec, odgovarja enako, kot če bi delo pravil sam. Dobavitelj je svojim podizvajalcem dolžan plačati opravljeno delo. V nasprotnem primeru lahko sHSE namesto dobavitelju plača delo neposredno njegovim podizvajalcem.

3.12. Po zaključku vseh del mora dobavitelj obvestiti sHSE, da so dela v celoti zaključena.

3.13. Količinski in kakovostni prevzem blaga se praviloma opravi na kraju uporabe. Odločilna je pristojna oseba sHSE, ki je tudi merodajna za vsa količinska odstopanja.

3.14. Količinski in kakovostni prevzem storitve se opravi na nedvoumen način, če sHSE tako zahteva (npr. s primopredajnim zapisnikom ali s strani sHSE potrjenim mesečnim poročilom). sHSE bo vsako neskladnost dobavitelju posredoval v obliki reklamacijskega zapisnika.

3.15. Skrb in odgovornost za izpolnjevanje varstvenih ukrepov prevzema dobavitelj sam, prav tako je dolžan zagotoviti nadzor in vodenje svojih delavcev.

4. ROK ZA DOBAVO IN POGODBENA KAZEN

4.1. Dobavitelj je dolžan sHSE dobaviti blago oz. storitev v roku, navedenem v pogodbi. Če se pogodbeni stranki v pogodbi ne dogovorita drugače, se za začetek teka roka za dobavo šteje dan, ko je dobavitelj potrdil naročilnico oz. ko je pogodba sklenjena. Šteje se, da je dobava blaga pravočasna, če blago v roku prispe na kraj sedeža naročnika oz. kraj uporabe. Za storitev se šteje, da je opravljena pravočasno, če jo je sHSE prevzel v dogovorjenem roku v kraju uporabe.

4.2. Če dobavitelj pričakuje oz. se seznani z okoliščinami, ki vplivajo na pravočasnost dobave, mora o tem nemudoma pisno obvestiti sHSE in pridobiti njegova pisna navodila o nadaljnjem postopanju. Rok za dobavo bo v takšnem primeru podaljšan samo, če sHSE takšno podaljšanje pisno potrdi.

4.3. V primeru dobaviteljeve zamude pri izvajanju pogodbe je dolžan dobavitelj plačati sHSE pogodbeno kazen v višini 0,5 % skupne pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar skupno največ 20 % skupne pogodbene vrednosti. Če pogodbena kazen preseže 20 %, lahko sHSE takoj brez obveznosti odstopi od pogodbe. Plačilo pogodbene kazni ne odvezuje dobavitelja od izpolnitve pogodbenih obveznosti. Poleg tega lahko sHSE uveljavlja povračilo škode po splošnih pravilih odškodninske odgovornosti.

4.4. Če ni drugače dogovorjeno, si sHSE pridržuje pravico dobaviteljeve zamude pogodbenih kazni praviloma obračunati oz. pobotati pri naslednjem izplačilu dobavitelju. sHSE in dobavitelj soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode sHSE.

4.5. Šteje se, da je v zamudi celotno naročilo vse dotlej, dokler sHSE ni dobavljena celotna količina blaga oz. storitve. sHSE ima pravico odkloniti delne dobave, razen če je izrecno in v pisni obliki dogovorjeno drugače.

4.6. V primeru zamude je sHSE upravičen, da po poteku primernega dodatnega dobavnega roka, ki ga je dal dobavitelju na razpolago, odstopi od pogodbe. To pravico ima sHSE tudi v primeru, da je že kdaj brez pridržkov sprejel zamujeno dobavo. V primeru, ko je rok bistvena sestavina pogodbe, sHSE dobavitelju ni dolžan odobriti dodatnega roka.

4.7. sHSE si pridržuje pravico, da pri zamudi dobavitelja naroči blago ali storitve pri tretji osebi (kritni kup). Enako sme sHSE ukrepati, če dobavitelj neupravičeno prekine ali ustavi dela. Stroški, ki pri tem nastanejo za sHSE, bremenijo dobavitelja.

4.8. Pri predčasni dobavi blaga si sHSE pridržuje pravico, da dobavitelju zaračuna dodatne stroške, ki pri tem nastanejo, kot so npr. stroški skladiščenja in zavarovanja. Predčasna dobava ne spremeni pogojev plačila. Nevarnost naključnega poškodovanja ali uničenja blaga preide v primeru predčasne dobave na sHSE šele z dogovorjenim dnem dobave. sHSE lahko predčasno dobavo tudi zavrne brez kakršnegakoli vpliva na pogodbo.

5. JAMČEVANJE

5.1. Dobavitelj odgovarja za stvarne in pravne napake blaga v skladu z zakonom. Dobavitelj jamstva za napake ne more omejiti ali izključiti.

5.2. Dobavitelj izrecno jamči, da je blago pred izročitvijo natančno pregledal in da je/so dobavljeno blago oz. storitve brez vseh napak in imajo vse lastnosti, ki jih zahteva pogodba. V primeru, da ima blago kakršnokoli napako, ki se je pokazala kasneje, se šteje, da je bila dobavitelju ta napaka znana.

5.3. Količinski in kakovostni prevzem blaga oz. storitev se opravi, kot je to običajno v normalnem teku stvari. Za ta čas se dobavitelj odpoveduje uveljavljanju ugovorov iz naslova prepoznega grajanja napak.

5.4. Ne glede na določila Obligacijskega zakonika dobavitelj odgovarja za napake, ki se pokažejo v enem (1) letu, odkar je bilo blago ali storitev prevzeta.
Če ima družba z namenom, da prepreči lastno zamudo, ali zaradi drugega nujnega slučaja, poseben interes do takojšnje naknadne izpolnitve, in če ni verjetno, da bi dobavitelj napako odpravil v ustreznem dodatnem roku, sHSE dobavitelju ni dolžan določiti primernega dodatnega roka za pravilno izpolnitev pogodbe.

5.5. V primeru, da dobavitelj pri izvedbi storitve uporabi material, ki ne ustreza tehničnim predpisom, veljavnim standardom in ostalim pogodbenim pogojem, ga mora na zahtevo sHSE odstraniti in nadomestiti z zahtevanim materialom. Pogodbena cena se zaradi tega ne spremeni.

5.6. Dobavitelj nosi stroške in nevarnost poškodbe ter uničenja za vračanje dobavljenega blaga z napako.

5.7. Dobavitelj mora sHSE nemudoma obvestiti o kakršnikoli pomanjkljivosti blaga ali storitev, s katero je seznanjen, s ciljem, da se omeji morebitne poznejše škodljive posledice. Dobavitelj mora na svoje stroške sHSE zagotoviti obrambo v vseh sodnih postopkih v zvezi z dobavljenim blagom ali izvedenimi storitvami, ki bi jih tretje osebe sprožile zoper sHSE, in mu povrniti vse stroške ter škodo, ki bi sHSE pri tem nastala.

5.8. Dobavitelj je na zahtevo sHSE dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (dobavo blaga oz. izvedbo storitev) in garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

5.9. Dobavitelj se obvezuje, da bo še pet (5) let po zadnji dobavi sHSE nudil pomoč v primeru sodnih sporov v zvezi z dobavljenim blagom oziroma opravljenimi storitvami ter mu takoj posredoval ime proizvajalca, uvoznika, poddobavitelja ali podizvajalca, udeleženega pri izvedbi naročila, in vse potrebne podatke za obrambo pred zahtevki, ki izhajajo iz jamstva za proizvode, ter vso potrebno dokumentacijo v zvezi z dobavljenim blagom ali opravljenimi storitvami.

6. GARANCIJA ZA BREZHIBNO DELOVANJE

6.1. Dobavitelj za blago in storitve daje dvoletno (2) garancijo, če ni z zakonom določen daljši rok ali če ni med strankama drugače dogovorjeno. Garancijski rok začne v primeru reklamacije teči znova po odpravi napake.

6.2. Dobavitelj in sHSE se lahko dogovorita, da za čas trajanja garancijske dobe naročnik lahko kot jamstvo za zahtevke iz garancije zadrži plačilo do deset (10) % vrednosti naročila, in sicer ne obrestovano.

7. CENA

7.1. Cena se dogovori s posamezno pogodbo. V kolikor ni izrecno dogovorjeno drugače, za ceno velja pariteta DDP lokacija naročnika oz. kraj uporabe (Incoterms 2020). Dogovorjena cena je dokončna in je dobavitelj ne more enostransko spremeniti. Cena vključuje vse stroške, ki jih dobavitelj potrebuje, da izvede pogodbo.

7.2. V primeru, da se med trajanjem pogodbe bistveno spremenijo pogoji poslovanja in/ali razmere na trgu blaga ali storitev, ki so predmet pogodbe, je sHSE upravičena zahtevati spremembo cene.

8. PLAČILNI POGOJI

8.1. Dobavitelj mora poslati račun sHSE najkasneje v roku treh (3) delovnih dni po prevzemu blaga oz. opravljeni storitvi. Račun mora ustrezati zahtevam veljavne zakonodaje in zahtevam sHSE, poleg tega mora vsebovati vse podatke o naročilu, vključno s številko pogodbe in pravili o davčnih obveznostih. V nasprotnem primeru sHSE račun zavrne in se šteje, da račun ni bil izstavljen in da rok za plačilo ni pričel teči. Dobavitelj mora računom za storitve, če je tako dogovorjeno, priložiti primopredajni zapisnik oz. obdobno poročilo, ki ga je predhodno potrdil sHSE.

8.2. Dobavitelj račune praviloma izstavlja naročniku v elektronski obliki (.xml, .pdf ali druga dogovorjena oblika), ki jih pošlje na e-naslov naročnika. Šteje se, da je naročnik račun prejel znotraj dneva, v katerem je prejel elektronsko sporočilo oz. e-račun.

8.3. Rok za plačilo prične teči z dnem, navedenim v pogodbi.

8.4. sHSE si pridržuje pravico zahtevati vrnitev plačila oz. zamenjavo blaga, če se po plačilu izkaže, da ima opravljena dobava blaga/storitev napake, pri čemer pa naročnik v tem primeru ni dolžan omogočiti dodatnega roka za popravilo blaga.

8.5. Blaga in storitve, ki je predmet reklamacije, sHSE ni dolžan plačati. Plačilni rok začne v takšnem primeru teči, ko dobavitelj odpravi pomanjkljivosti in ko stranki dosežeta pisno soglasje o višini nastale škode zaradi reklamacije.

8.6. Če mora dobavitelj dostaviti tudi teste materiala, dokumente o kakovosti, zapisnike o preskušanju ali druge dokumente, se šteje, da je dobava blaga ali storitev v celoti prevzeta, ko so dobavljeni tudi ti dokumenti.

8.7. Če ni drugače dogovorjeno, se plačila obveznosti sHSE izvajajo s plačilnim rokom šestdeset (60) dni, od dneva izdaje pravilno izstavljenega računa.

8.8. sHSE si lahko za predčasno plačilo pred zapadlostjo dogovorjenega plačilnega roka za vsak dan odtegne 0,04 % cassa sconta, s čimer predhodno obvesti dobavitelja.

8.9. sHSE lahko izpolni svojo obveznost plačila z nakazilom na transakcijski račun, pobotom, asignacijo ali drugimi alternativnimi načini. Šteje se, da je plačilo pravočasno izvršeno, če je znesek nakazan na banko dobavitelja najkasneje na dan zapadlosti računa.

9. NAČELA VODENJA KAKOVOSTI

9.1. Dobavitelj mora pri svojem poslovanju v največji možni meri upoštevati načela vodenja kakovosti.

9.2. Dobavitelj bo na zahtevo sHSE v razumnem roku predložil pisno samooceno o upoštevanju načel vodenja kakovosti.

9.3. Dobavitelj je sHSE na njegovo zahtevo dolžan omogočiti dostop do vseh zapisov vezanih na testiranja, nadzor kakovosti in nuditi strokovno podporo v primeru dobav blaga, za katero se zahtevajo dodatna varnostna preverjanja s strani pooblaščenih organizacij ter sodelovati z naročnikom za namen ocenitve.

9.4. Dobavitelj mora na zahtevo sHSE izročiti tudi tehnične in druge specifikacije dobavljenega blaga.

9.5. sHSE si pridržuje pravico, da po potrebi zahteva morebitna dokazila o zagotavljanju kakovosti oziroma pri dobavitelju izvede revizijo procesov (audit). Dobavitelj je dolžan sHSE omogočiti nemoteno izvedbo tovrstnih revizij (audit-a).

10. NEVARNE SNOVI IN EMBALAŽA

10.1. Blago, ki ga je dobavil dobavitelj, mora biti opremljeno s predpisanimi varnostnimi mehanizmi in mora ustrezati veljavnim varnostnim, okoljskim ter drugim predpisom (npr. o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi ipd.). Blago mora imeti oznako CE. Pri dobavi je potrebno navesti in/ali predložiti izjave o skladnosti. Dobavitelj mora sHSE dati na razpolago vse potrebne in uporabne informacije o blagu ali storitvi, ki je predmet naročila, še posebej pa navodila za ustrezno skladiščenje kot tudi varnostne specifikacije.

10.2. Dobavitelj mora blago zapakirati v skladu s pravili stroke. Odgovornost za škodo, ki je nastala zaradi pomanjkljive ali nepravilne embalaže, v celoti bremeni dobavitelja. Če ni dogovorjeno drugače, bo dobavitelj sHSE povrnil stroške za vrnjeno embalažo, ki se lahko ponovno uporabi.

10.3. Dobavitelj mora sHSE opozoriti na možnost nastanka nevarnih odpadkov pri blagu, ki ga je dobavil, ter pri tem posebej navesti način in morebitne možnosti odstranjevanja. Na zahtevo sHSE je dobavitelj dolžan brezplačno prevzeti odpadke, ki so nastali pri namenski uporabi dobavljenega blaga. Če dobavitelj odkloni prevzem takih odpadkov ali pa tak prevzem ni možen, odstrani sHSE odpadke sam, pri čemer stroški bremenijo dobavitelja.

10.4. Dobavitelj je dolžan ves čas izvajanja pogodbe dosledno upoštevati vse veljavne predpise s področja varovanja okolja. V kolikor bi zaradi kršitve predpisov s področja varovanja okolja, ki bi bile posledica dobaviteljevega ravnanja ali opustitve, sHSE utrpela kakršnokoli škodo, vključno s plačilom globe ali denarne kazni, se dobavitelj zaveže to škodo sHSE v celoti povrniti. V takšnem primeru ima sHSE na podlagi tega določila samostojen zahtevek/terjatev do dobavitelja. Dobavitelj je dolžan takšno terjatev na podlagi izstavljenega računa sHSE poravnati v roku osem (8) dni od izdaje računa.

11. PRENOS MATERIALNIH IN AVTORSKIH PRAVIC

11.1. Dobavitelj/avtor mora pri pripravi in izvedbi avtorskih del, ki so predmet pogodbe, upoštevati vsa pisna in ustna navodila sHSE, kadar veljavna zakonodaja to dopušča.

11.2. S prejemom plačila po pogodbi dobavitelj/avtor izključno prenaša na sHSE vse svoje materialne avtorske pravice na delih po pogodbi enkrat za vselej in za vse primere.

11.3. Prenos po prejšnji točki med drugim, a ne izključno, vključuje pravico sHSE, da delo objavi in distribuira v elektronski, tiskani ali drugi obliki. Dobavitelj/avtor prenaša na sHSE materialno avtorsko pravico predelave dela tako, da sme sHSE delo dopolnjevati oziroma spreminjati z novimi oziroma spremenjenimi podatki ter da sme delo oziroma njegove posamezne dele uporabljati po svoji presoji, vse brez omejitev.

11.4. Dobavitelj zagotavlja sHSE, da so avtorji del na njega prenesli ustrezne pravice tako, da ima dobavitelj pravico prenesti materialne avtorske pravice na naročnika na način in v obsegu, določenem v tem poglavju, v nasprotnem primeru odgovarja sHSE za vso škodo.

11.5. Dobavitelj in sHSE soglašata, da sme sHSE materialne avtorske pravice in druge pravice dobavitelja/avtorja, ki jih pridobi po pogodbi, prenesti na tretje osebe.

12. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI IN OSEBNIH PODATKOV

12.1. Dobavitelj se zavezuje, da bo kot poslovno skrivnost trajno varoval vse podatke in informacije, ki jih bo pridobil oz. do katerih bo imel dostop oz. s katerimi se bo kakorkoli seznanil, v kakršnikoli obliki (pisni, ustni), na kakršnemkoli nosilcu, če so določeni kot poslovna skrivnost, pa tudi tiste, za katere ni izrecno določeno, da so poslovna skrivnost, če bi moral ali mogel vedeti, da bi zaradi njihovega posredovanja oz. razkritja nepooblaščenim osebam v družbam skupine sHSE ali tretjim osebam, lahko nastala premoženjska ali nepremoženjska škoda.

12.2. Dobavitelj se zavezuje, da bo trajno varoval vse osebne podatke, s katerimi se bo seznanil pri svojem delu z družbami skupine sHSE ali v zvezi z delom z družbami skupine sHSE oziroma ga bodo z njimi seznanili pri njegovem delu z družbami skupine sHSE, ne glede na to, na katero osebo se ti podatki nanašajo.

12.3. Trajno varovanje poslovne skrivnosti in osebnih podatkov po prejšnji točki pomeni dolžnost dobavitelja, da bo listine, podatke in informacije po prejšnji točki uporabljal izključno za namene izvajanja pogodbe, in da jih brez poprejšnjega pisnega soglasja sHSE ne bo kakorkoli razkril tretjim osebam, posebej ne z objavo v medijih, da jih ne bo razmnoževal, niti jih ne bo izkoriščal za druge namene, kot za izpolnitev pogodbe ter da bo na zahtevo sHSE le tej nemudoma vrnil oziroma uničil vse zapise na listinah ali drugih medijih.

12.4. Dobavitelj se zavezuje, da bo vse osebe, ki bodo na strani dobavitelja sodelovale pri izvajanju pogodbe, zavezal z vsaj enakim standardom varovanja poslovnih skrivnosti in osebnih podatkov, kakor je sam zavezan po tem poglavju.

12.5. Pogodbeni stranki se zavedata, da kršitev dolžnosti varovanja poslovne skrivnosti in/ali osebnih podatkov po tem poglavju predstavlja kršitev veljavnih predpisov ter osnovo za odškodninsko odgovornost dobavitelja. Pogodbeni stranki soglašata, da je postopek izmenjave poslovnih informacij iz naslova predhodnega tržnega posvetovanja oz. strokovnega dialoga del širšega postopka analize trga po določilih javnonaročniške zakonodaje.

13. PRENOS TERJATEV ALI POGODBE

13.1. Pogodbeni stranki se dogovorita, da dobavitelj brez soglasja sHSE ne bo prenesel svoje terjatve do sHSE iz pogodbe na drugega.

13.2. Dobavitelj lahko delno ali v celoti zaupa izvršitev pogodbe tretjemu oziroma nanj prenese pogodbo le v primeru, da sHSE v to predhodno izrecno pisno privoli.

13.3. Dobavitelj soglaša, da sHSE lahko prenese pogodbeno razmerje z dobaviteljem na katero izmed svojih odvisnih in/ali pridruženih družb. Pogodbeno razmerje preide na odvisno oziroma pridruženo družbo na datum, o katerem je dobavitelj obveščen.

13.4. Kakršen koli poskus prenosa pogodbe, ki je v nasprotju s predhodnimi določili, je neveljaven. Izvzeti so prenosi, ki bi nastali kot posledica statusnih sprememb pogodbenih strank.

14. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

14.1. Če pri pogodbi kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku, posredniku ali podpisniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, posredniku ali podpisniku pogodbe s strani naročnika ali s strani druge pogodbene stranke, ali je takšna pridobitev omogočena drugi pogodbeni stranki, je pogodba nična.

15. POSLI S ČLANI UPRAVE, NADZORNEGA SVETA, S POSLOVODJI IN PROKURISTI

15.1. Dobavitelj s podpisom pogodbe izjavlja, da v katerikoli fazi sklepanja oz. izvajanja pogodbe ni in ne bo sklepal poslov s člani uprave, nadzornega sveta ter poslovodji in prokuristi sHSE ali njihovimi družinskimi člani ter se seznanja, da je za te posle v skladu z 270a. členom Zakona o gospodarskih družbah dolžan predhodno obvestiti družbo naročnika, saj je za sklenitev potrebno soglasje nadzornega sveta oziroma soglasje skupščine, če družba nima nadzornega sveta. Dobavitelj izjavlja, da je seznanjen z vsebino tega odstavka, z obveznostjo obveščanja in so mu znane posledice, ki iz njega izvirajo, zato soglaša, da posebna pisna izjava dobavitelja o neobstoju navedenih okoliščin ni potrebna oziroma se le-tej odpoveduje.

16. VIŠJA SILA

16.1. Dobavitelj ali sHSE se bosta lahko oprostila odgovornosti, če bo kršitev dogovorjenih obveznosti posledica okoliščin, nastalih po sklenitvi pogodbe oz. potrditvi naročila in jih ne dobavitelj in ne sHSE ne bosta mogla ne predvideti, niti preprečiti, ne odpraviti in se jim tudi ne izogniti z ravnanjem, ki ustreza skrbnosti dobrega strokovnjaka in ne izvira iz (področja) delovanja.

16.2. Pogodbena stranka, pri kateri bi nastopile okoliščine, ki bi jo oproščale odgovornosti iz prejšnje točke, mora o tem takoj obvestiti drugo pogodbeno stranko ter te okoliščine dokazati. Če bi prišlo do zastoja dobave iz okoliščin na strani sHSE, bo dobavitelj zagotovil nadaljevanje dobave takoj, ko bo to mogoče. Če bi prišlo do okoliščin višje sile, bo sHSE priznala dobavitelju dejansko dobavljeno blago oz. opravljeno storitev.

16.3. V času trajanja okoliščin višje sile trpi vsaka stranka svoje stroške.

16.4. Če so okoliščine takšne, da otežujejo ali onemogočajo dobavitelju nadaljnjo izvajanje njegovih pogodbenih obveznosti, se bosta sHSE in dobavitelj pisno dogovorila o nadaljevanju ali prekinitvi pogodbe.

16.5. Pogodbeni stranki morata storiti vse, kar je v njuni moči, da zmanjšujeta škodo, ki je nastala zaradi višje sile.

16.6. Okoliščine koronavirusa SARS-CoV-2 (tj. COVID 19), njegovih mutacij in drugih virusov ne štejejo za višjo silo.

17. VELJAVNOST, ODPOVED IN SPREMEMBE POGODBE

17.1. Pogodba velja do izteka pogodbenih rokov oziroma do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

17.2. Če je pogodba sklenjena za nedoločen čas, jo lahko vsaka stranka odpove s tri (3) mesečnim odpovednim rokom brez navedbe razloga. V primeru odpovedi pogodbe je dobavitelj upravičen do plačila že dobavljenega blaga in opravljenih storitev, ne pa tudi do izgubljenega dobička ali druge morebitne škode.

17.3. Vsaka od strank lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka v primeru, da druga stranka krši bistvena določila pogodbe in s kršitvami ne preneha oziroma kršitev ne odpravi v roku osem (8) dni, šteto od dneva prejema pisnega poziva nasprotne stranke.

17.4. sHSE lahko pogodbo brez odpovednega roka odpove tudi v naslednjih primerih:

  • če dobavitelj zaradi insolventnosti ali kakršnekoli druge okoliščine očitno ni sposoben zagotoviti izpolnitve pogodbenih obveznosti;
  • če se zoper dobavitelja začne stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave, o čemer je dobavitelj dolžan nemudoma obvestiti sHSE;
  • če se po sklenitvi pogodbe izkaže, da dobavitelj ne izpolnjuje vseh pogojev, ki jih je določil sHSE;
  • če dobavitelj ne spoštuje predpisov, veljavnih v RS in EU;
  • če naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora naročnik naročilo razveljaviti ali modificirati;
  • če naročilo izvaja v nasprotju z izrecnimi zahtevami/navodili naročnika ali v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo;
  • če dobavitelj ne izvede dobav v dogovorjenem roku;
  • če dobavitelj ne izvede dobav v zahtevanem obsegu.

17.5. Pogodbeni stranki lahko pogodbo sporazumno spremenita ali dopolnita s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki.

18. REŠEVANJE SPOROV IN VELJAVNO PRAVO

18.1. Pogodbeni stranki soglašata, da bosta morebitne nesporazume iz naslova poslovnega sodelovanja reševali sporazumno. Za primer, da nesporazuma ne bosta mogli rešiti na miren način, je pristojno stvarno sodišče po sedežu naročnika.

18.2. Za urejanje medsebojnih pravic in obveznosti, ki niso izrecno dogovorjene z Nabavnimi pogoji ali s pogodbo, se uporablja slovensko pravo.

19. VELJAVNOST NABAVNIH POGOJEV

19.1. Morebitna neveljavnost posamezne določbe Nabavnih pogojev ali pogodbe nima vpliva na veljavnost Nabavnih pogojev ali pogodbe kot celote. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Splošni nabavni pogoji veljajo z dnem objave na spletni strani posamezne družbe skupine sHSE in veljajo za nedoločen čas oz. do preklica ali zamenjave z novo verzijo.

Skip to content