logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
/ Načrt zaščite in reševanje v TE Šoštanj

Načrt zaščite in reševanje v TE Šoštanj

Načrti zaščite in reševanja za Termoelektrarno Šoštanj so izdelani na podlagi 38. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (UPB1) (Ur. List RS, št. 51/06, 97/10 in 117/22). Izdelani so v skladu z Uredbo o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur. List RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19), in sicer za vsako vrsto nesreče posebej.

Načrti zaščite in reševanja temeljijo na ocenah ogroženosti, ki so bile narejene za TEŠ, predlogih za zaščito, reševanje in pomoč, ki izhajajo iz teh ocen ter razpoložljivih silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč.

Osnovo za izdelavo načrtov predstavljajo sistemski predpisi in navodila za področje izrednih dogodkov (SP 124), ki so bila izdelana v okviru standarda ISO 14001 in ki obravnava postopek identifikacije potencialnih nesreč in izrednih razmer, postopek ocenjevanja nevarnosti, postopek izdelave načrtov in navodil za ukrepanje v primeru potencialnih nesreč in izrednih razmer, postopek ukrepanja za preprečitev ali zmanjšanje vplivov na okolje ob nesrečah ali izrednih razmerah, postopek pregleda in po potrebi revizije ukrepov pripravljenosti in odzivov na izredne razmere ter način občasnega preverjanja delovanja postopkov (vaje) pripravljenosti in odzivov na izredne razmere v Termoelektrarni Šoštanj.

Več v nadaljevanju:

Nacrt_zascite_in_resevanja_v_Termoelektrarni_Sostanj (1)

Skip to content