logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
/ Nadzorni svet HSE potrdil letno poročilo skupine in družbe HSE za leto 2019

Nadzorni svet HSE potrdil letno poročilo skupine in družbe HSE za leto 2019

(Ljubljana, 16. april 2020) – Nadzorni svet Holdinga Slovenske elektrarne d.o.o. je pregledal revidirano Letno poročilo skupine in družbe HSE za leto 2019 z mnenjem neodvisnega revizorja in ocenjuje, da je sestavljeno pravočasno, v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU, in Zakonom o gospodarskih družbah, da računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj skupine in družbe HSE na dan 31.12.2019 ter potrjuje Letno poročilo skupine in družbe HSE za leto 2019.

Lansko leto je bilo za skupino HSE rekordno, saj smo dosegli najboljši rezultat v zgodovini družbe na prodajno-trgovalnem delu. Prav tako smo uspešno refinancirali posojila in znižali zadolženost skupine, tako da nam je bonitetna hiša Moody’s izboljšala bonitetno oceno z Ba2 na Ba1. Leta 2019 so bili čisti prihodki od prodaje skupine HSE 1,7 milijarde evrov. EBITDA pa je bil nekaj nad 160 milijonov evrov. Čisti poslovni izid skupine je bil blizu 30 milijonov evrov, kar je skoraj trikrat več kot leta 2018.

Lastno proizvedeno električno energijo prodajamo našim kupcem na domačem in evropskem veleprodajnem trgu, z električno energijo in z vsemi njenimi izvedenimi in povezanimi produkti pa tudi trgujemo na različnih energetskih borzah po vsej Evropi. Prisotni smo v 25 evropskih državah, vključno s Slovenijo.

Z uravnoteženim proizvodnim portfeljem predstavljamo ključni steber zanesljivosti oskrbe z električno energijo v Sloveniji, zagotavljamo stabilnost delovanja elektroenergetskega sistema in doseganje ciljev Slovenije na področju obnovljivih virov energije. Proizvedemo 70 odstotkov slovenske električne energije iz obnovljivih virov. Polovico električne energije v skupini HSE je proizvedene iz obnovljivih virov (DEM in SENG), drugo polovico pa proizvedemo v dveh termo blokih in štirih plinskih turbinah v Šoštanju. Razpolagamo tudi z lastnim primarnim energetskim virom – lignitom. Letno odkopljemo več kot 3 milijone ton premoga za proizvodnjo električne in toplotne energije. Imamo sodoben premogovnik s podzemno eksploatacijo premoga.

Izguba TEŠ je bila najnižja odkar obratuje blok 6 in je znašala nekaj manj kot 20 milijonov evrov, s tem smo dokazali, da lahko v skupini HSE sami upravljamo vse poslovne izzive in hkrati zagotavljamo nemoteno, varno in stabilno dobavo električne energije. Družbe v skupini so poslovale v skladu z letnimi načrti, nekaj težav je imel le Premogovnik Velenje, ki pa je v letošnjem letu začel z novo strategijo odkopnih poti, kar se že pozna na višjem dnevnem odkopu in čedalje večji zalogi lignita na deponiji. Skupina HSE je lani izpeljala za 41 milijonov evrov investicij, ki so pripomogle k večji varnosti in zanesljivosti proizvodnje električne energije.

Generalni direktor HSE mag. Stojan Nikolić je ob potrditvi letnega poročila izrazil zadovoljstvo: »Leto 2019 je bilo res izjemno, za kar gre zahvala predvsem zaposlenim v skupini HSE in njihovim nenehnim prizadevanjem za ne le doseganje, temveč preseganje načrtov na vseh ključnih področjih, predvsem pa proizvodnji, prodaji, trgovanju. Bilo je tudi dobra popotnica za leto 2020, ki so ga sicer že na samem začetku zaznamovale izredne razmere. V HSE se z njimi uspešno spopadamo, naše poslovanje v nobenem trenutku ni bilo ogroženo, s tem pa tudi ne varnost in zanesljivost oskrbe Slovenije z električno energijo.«

 Služba za korporativno komuniciranje HSE

Skip to content