logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
/ PRVA PLAVAJOČA SONČNA ELEKTRARNA V SLOVENIJI: POMEMBEN PROJEKT ZELENEGA PREHODA

PRVA PLAVAJOČA SONČNA ELEKTRARNA V SLOVENIJI: POMEMBEN PROJEKT ZELENEGA PREHODA

Šoštanj, 3. junija 2024 – V okviru javne objave pobude za državno prostorsko načrtovanje za umeščanje plavajoče sončne elektrarne Družmirje (PSE Družmirje) (https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/drzavno-prostorsko-nacrtovanje-za-plavajoco-soncno-elektrarno-druzmirje/) je bila danes v Šoštanju izvedena javna predstavitev pobude. V času javne objave, od 22. maja do  29. junija 2024, ima javnost možnost podati pripombe in predloge na naslov: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, ali na elektronski naslov ministrstva gp.mnvp@gov.si.

Z namenom čim večjega vključevanja javnosti junija 2024 investitor v Šoštanju odpira tudi posebno informacijsko točko. Do zaključka postopka prostorskega načrtovanja bo odprta enkrat mesečno, na njej pa bodo zainteresirani občani lahko dobili podrobnejša tehnična pojasnila in odgovore na vprašanja glede načrtovane investicije.

Slovenija z vrsto načrtovanih projektov zelenega prehoda, mednje sodi tudi PSE Družmirje, zasleduje cilje glede povečanja deleža električne energije iz obnovljivih virov energije, ki smo jim zavezani kot država. Hkrati prispeva k doseganju trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo, povečanju diverzifikacije virov pri proizvodnji električne energije in zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov v ozračje. PSE Družmirje je tudi eden od pomembnih projektov zelenega prehoda in prestrukturiranja SAŠA regije.

Predstavniki ministrstev, Ministrstva za naravne vire in prostor, Direktorata za prostor in graditev kot pripravljalca prostorskega akta, in Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, Direktorata za energijo kot pobudnika državnega prostorskega načrtovanja, ter predstavnik izdelovalca pobude, so danes na predstavitvi pobude za državno prostorsko ureditev PSE Družmirje predstavili pomen izgradnje energetskega objekta, ki je celo prva tovrstna elektrarna v Sloveniji za slovensko energetsko oskrbo. Predstavljeni so bili namen in cilji umeščanja s poudarkom na ohranjanju ekološkega in kemijskega stanja Družmirskega jezera ter upoštevanju ekoloških zahtev ribjega življa, ptic in drugih živalskih vrst. PSE z okvirno močjo do 140 MWp in ocenjeno proizvodnjo okoli 140 GWh električne energije letno je predvidena na površini do največ polovice razpoložljive površine jezera in bi pokrila oskrbo približno 35.000 gospodinjstev z električno energijo. Plavajoča sončna elektrarna ne povzroča emisij škodljivih snovi, dostop do vode pa bo omogočen ob celotni obali jezera. Sočasno z umeščanjem plavajoče sončne elektrarne se bodo zagotovile tudi možnosti za urejanje okolice jezera za namene turizma, športa in rekreacije. Plavajoča sončna elektrarna je, upoštevajoč postopno opuščanje premoga, tudi ena od pomembnih rešitev za zagotavljanje sprejemljive cene toplotne energije v Šaleški dolini.

Izvedba PSE Družmirje podpira cilje in aktivnosti v okviru postopnega prestrukturiranja premogovne regije po prenehanju izkopavanja premoga in je skladna tudi z vizijo razvoja mesta Šoštanj kot energetskega mesta.

Pobuda za državno prostorsko načrtovanje bo na spletnih straneh Ministrstva za naravne vire in prostor javno objavljena do 29. 6. 2024. Ves čas trajanja postopka umeščanja, dovoljevanja in izgradnje PSE Družmirje s spremljajočimi gradnjami in ureditvami je predvideno aktivno sodelovanje z lokalno skupnostjo, v ta namen pa bo vzpostavljena tudi posebna informacijska točka.

Skip to content