logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
/ Rezultati presoje vplivov na okolje v prid načrtovanemu sosežigu v TEŠ

Rezultati presoje vplivov na okolje v prid načrtovanemu sosežigu v TEŠ

Šoštanj, 1. julij 2020 – Vodstvo Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ) je na današnji novinarski konferenci predstavilo rezultate presoje vplivov na okolje (PVO). Ti so pokazali, da je načrtovani projekt sosežiga nadomestnega trdnega goriva SRF (angl. solid recovered fuel) sprejemljiv, saj ne poslabšuje trenutne okoljske slike Šaleške doline. V PVO so upoštevani vplivi na okolje in ljudi, ki bi z uvedbo sosežiga goriva SRF nastali v času prilagoditve TEŠ, tako v času izvajanja sosežiga kot tudi ob prenehanju. Vsi vplivi v času obratovanja so ocenjeni kot nebistveni. Zaradi spodbudnih rezultatov PVO se je vodstvo TEŠ odločilo za nadaljevanje postopkov , zato je na Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO) danes vložilo PVO. S tem se je tudi uradno začel postopek pridobivanja okoljevarstvenega soglasja za sosežig v bloku 6. V okviru uradnega postopka bo celotna dokumentacija, vključno z danes vloženim PVO, v celoti dostopna vsej zainteresirani javnosti.

Rezultati PVO potrjujejo napovedi, da načrtovani sosežig zmanjšuje negativne vplive na okolje. To pomeni, da bi bilo v primerjavi s sedanjim stanjem predvsem manj izpustov ogljikovega dioksida (CO2). Prav tako bi bili tudi vsi ostali vplivi na okolje znotraj okvirov dopustnih mejnih vrednosti. Emisije v primeru dodajanja nadomestnega trdnega goriva SRF k lignitu ne bi bile zgolj v skladu z mejnimi vrednostmi iz slovenskih zakonov in uredb, temveč tudi v skladu z določili in mejnimi vrednostmi, ki so na ravni Evropske unije določene v BAT zaključkih (tj. najboljše razpoložljive tehnologije). Pri tem velja poudariti, da bi delovanje TEŠ tudi v primeru sosežiga ostalo še naprej tesno povezano s Premogovnikom Velenje. Lignit namreč ostaja primarni energent in brez njega sosežig ni možen.

V TEŠ bi letno porabili največ do 160.000 ton SRF oziroma do največ 6 odstotkov masnega deleža k osnovnemu gorivu (lignitu). Za sosežig bi uporabili SRF kurilne vrednosti med 14 in 20 MJ/kg, kar ob omejenem masnem deležu predstavlja do deset odstotkov energijske vrednosti glede na celotno energijsko vrednost lignita. Ker bi imelo zahtevano gorivo SRF primerjalno višjo kurilno vrednost glede na lignit (med 9 in 11 MJ/kg), bi z njegovim dodajanjem izboljšali učinkovitost pridobivanja električne energije in toplote za ogrevanje Šaleške doline.

Dr. Viktor Vračar, generalni direktor TEŠ in poslovni direktor HSE, je na novinarski konferenci med drugim povedal: »Rezultati PVO so potrdili naše predhodne ugotovitve, ki smo jih pridobili na podlagi preučitve tujih primerljivih termoelektrarn. Glede na to, da ima blok 6 nameščene najsodobnejše čistilne naprave in filtre ter velja za eno najsodobnejših termoelektrarn v Evropi, smo še toliko bolj prepričani, da je sosežig v TEŠ smiseln.«

Mitja Tašler, direktor TEŠ, je izpostavil: »Nadomestno trdno gorivo SRF je proizvedeno z izločitvijo kovin, drobljenjem in dehidracijo izbranih trdih nenevarnih odpadkov. Gorivo SRF bi prevzemali zgolj od slovenskih predelovalcev, ki bi zagotavljali predpisano kakovost goriva. Kontrola goriva bi potekala že pri dobaviteljih, seveda pa tudi v TEŠ v okviru predvidene vhodne kontrole. Na ta način bi zagotavljali, da bi v TEŠ uporabljali zgolj SRF gorivo visoke kakovosti. Ob tem velja omeniti, da smo vseskozi transparentno komunicirali s predstavniki lokalne skupnosti in jih redno obveščali o vseh ključnih korakih pri projektu. To je botrovalo k odločitvi za proučevanje možnosti sosežiga samo v bloku 6. Skladno z našimi zavezami se bomo odzvali na vsa povabila lokalne skupnosti ter rezultate presoje vplivov na okolje predstavili tudi na sejah občinskih in mestnih svetov.«

Egon Jurač, pooblaščenec za okolje v TEŠ, je poudaril: »Študije kažejo, da bi bile v primeru načrtovanega sosežiga emisije v okviru dovoljenih mejnih vrednosti. V skladu z zakonodajo se že sedaj nadzirajo dimni plini, ki zapuščajo elektrarno. Kontinuirano se izvajajo meritve SO2, NOX, CO, PM in občasne meritve Tl, Hg, PCDD/F ter predpisane vsote kovin. TEŠ bo še naprej zagotavljal redno izvajanje predpisanega monitoringa, skladnega s slovensko kot tudi z EU zakonodajo.«

Skip to content