logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
/ S Termoelektrarno Šoštanj do zelene preobrazbe ogrevanja doline

S Termoelektrarno Šoštanj do zelene preobrazbe ogrevanja doline

Sporočilo za javnost (Velenje, 24. 8. 2023)

Komunalno podjetje Velenje (KPV) skupaj z občinami ustanoviteljicami in Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) so sklenili Sporazum o sodelovanju pri načrtovanju Preobrazbe sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline, ki je podlaga za pripravo projektne dokumentacije za postopen prehod na obnovljive vire energije (OVE). Skupni koncept prehoda vključuje toplotne črpalke na lokaciji TEŠ s pripadajočimi sončnimi elektrarnami, kogeneracijo električne in toplotne energije s kotlom, razdelilno postajo za ločitev veje na del Šoštanj in del Velenje, toplotno črpalko na Centralni čistilni napravi Šaleške doline ter preobrazbo omrežja in postaj v upravljanju KPV.

Prva faza preobrazbe sistema ogrevanja in postopna energetska sanacija stavb sta že v teku in bosta prinesli 25.269 ton manj izpustov CO2, 21.150 ton manj porabljenega premoga, kar pomeni letni prihranek toplotne energije v višini 76.559 MWh (trenutno je povprečna letna poraba 320.000 MWh).

V Šaleški dolini moramo v desetih letih preiti na čist vir energije, zato je treba čim prej definirati investicije in ukrepe, ki bodo iz naslova Sklada za pravičen prehod prioritetno naslavljali prestrukturiranje sistema daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini. TEŠ je edinstvena energetska lokacija, ki jo velja tudi v prihodnosti dobro izkoristiti.

Sporazum o pripravi idejne rešitve za koncept prenove daljinskega sistema ogrevanja v Šaleški dolini z novimi OVE viri je podlaga za pripravo projektne dokumentacije skupnega koncepta projektne skupine za preobrazbo daljinskega ogrevanja Šaleške doline z vključitvijo naprav za proizvodnjo elektrike in toplote s postopnim prehodom na obnovljive vire energije. To pomeni, da bodo vrhunski strokovnjaki obeh strani skupaj pripravili tehnične in projektne podlage za Skupni koncept OVE, in sicer toplotne črpalke na lokaciji TEŠ s pripadajočimi sončnimi elektrarnami, kogeneracijo električne in toplotne energije s kotlom, ki omogoča uporabo različnih goriv, razdelilno postajo za ločitev skupne veje na del Šoštanj in del Velenje ter toplotno črpalko na Centralni čistilni napravi Šaleške doline ter preobrazbo omrežja in postaj v upravljanju KPV.

Sporazum so podpisali generalni direktor TEŠ mag. Branko Debeljak, direktor Komunalnega podjetja Velenje mag. Gašper Škarja in župani treh občin ustanoviteljic KPV: župan Mestne občine Velenje Peter Dermol, župan Občine Šoštanj Boris Goličnik in župan Občine Šmartno ob Paki Janko Kopušar. Podpis Sporazuma je zgolj prvi korak na poti v brezogljično Šaleško dolino.

V Komunalnem podjetju Velenje skupaj z občinami Velenje in Šoštanj že letos načrtujemo oddajo vloge za črpanje sredstev iz evropskega Sklada za pravičen prehod, kjer je Preobrazba opredeljena kot strateški projekt regije. V začetku naslednjega leta (2024) pa bomo na terenu začeli izvajati prenove izolacije in podporja na distribucijskem omrežju, posodobitve toplotnih postaj ter umeščati predviden prvi OVE vir za proizvodnjo toplote. Ključna bo tudi sočasna energetska sanacija vseh stavb na območju Velenja.

V Šaleški dolini načrtovan izstop iz premoga do leta 2033, po smernicah države in EU, zahteva preobrazbo enega največjih sistemov daljinskega ogrevanja, ki oskrbuje več kot 35.000 odjemalcev. Vzpostavljen je bil leta 1959 kot prvi v nekdanji Jugoslaviji in je ključno pripomogel k okoljski sanaciji Šaleške doline. Prednosti ohranjanja sistema daljinskega ogrevanja so višja energijska učinkovitost, zdravo in čisto bivalno okolje ter implementacija obnovljivih virov energije v velikem obsegu, kljub prostorskim omejitvam. Ker želimo ohraniti čist zrak tudi v prihodnje, je primerna rešitev le v ohranitvi celovitega daljinskega ogrevanja, v zeleni preobrazbi in razpršenosti virov.

 

 

 

Skip to content