logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
/ TEŠ IZ NASLOVA DOBAVE TOPLOTE NE USTVARJA DOBIČKA

TEŠ IZ NASLOVA DOBAVE TOPLOTE NE USTVARJA DOBIČKA

Šoštanj, 24. januar 2024 Termoelektrarna Šoštanj (TEŠ) Šaleški dolini dobavlja toplotno energijo po regulirani ceni, kar ji je tudi sistemsko naloženo. Iz naslova dobave toplote ne ustvarja dobička, saj je cena toplotne energije, ki jo TEŠ zaračunava Komunalnemu podjetju Velenje (KPV), enaka upravičenim stroškom proizvodnje toplotne energije. To pomeni, da TEŠ z zagotavljanem zanesljivega daljinskega ogrevanja pokrije le stroški proizvodnje.

Cena toplotne energije, ki jo TEŠ proizvaja za Šaleško dolino, je regulirana s strani Agencije za energijo na podlagi Akta o metodologiji za oblikovanje cene toplote za daljinsko ogrevanje. Prodajna cena toplotne energije se določi na podlagi zadnjega izvedenega nakupa emisijskih kuponov in je sestavljena iz variabilnega in fiksnega dela. Cena toplotne energije se je v letu 2023 gibala od 45,9 EUR/MWh v januarju, 50,3 EUR/MWh (februar-april) do 51,3 EUR/MWh, kolikor je znašala od maja do decembra 2023.

TEŠ mora za vsako najavo spremembe cene tudi dobiti potrditev Agencije za energijo. Tako je tudi prvega januarja 2024 na Agencijo za energijo oddal vlogo za spremembo cene toplotne energije, in sicer naj bi se ta celo znižala in znašala 48,38 EUR/MWh, kar je rezultat pogajanj in doseženih cen premoga, vladne regulative na področju  določitve cen plina in upoštevanja cen delnega nakupa emisijskih kuponov za leto 2024 po ugodnejši ceni kot za leto 2023. To bo v prihodnje tudi razvidno iz cene variabilnega dela toplotne energije. Poudarjamo, da TEŠ fiksnega dela prodajne cene toplotne energije ni spreminjal.

Proizvodnja toplotne energije v TEŠ je varna in zanesljiva: kadar ne obratuje nobeden od premogovnih blokov, jo termoelektrarna zagotovi z zagonom plinskih turbin. V letu 2023 je TEŠ proizvedel in prodal 305,4 GWh toplotne energije, proizvedene iz 85 % premoga, 14 % plina in 1 % biomase. V strukturi prodajne cene toplotne energije predstavljajo stroški energentov približno 44 %, stroški emisijskih kuponov približno 39 % in fiksni stroški 17 %. Na pristojna ministrstva smo skupaj z lastnikom, lokalnimi skupnostmi ter velenjskim komunalnim podjetjem že v letu 2022 naslovili pobudo za izredno dodelitev brezplačnih emisijskih kuponov za proizvodnjo toplotne energije, a zaenkrat žal neuspešno.

Poudarjamo, da toplotna energija, ki jo zagotavlja TEŠ, ni odpadni produkt. Trenutno sta v TEŠ aktivna še dva premogovna bloka, in sicer blok 5, ki je pretežno v hladni rezervi in blok 6, ki redno obratuje. Na vsakem bloku je postavljena toplotna postaja za oskrbo daljinskega ogrevanja. Oba bloka imata odjemno-kondenzacijski turbini, kar pomeni, da lahko obratujeta brez toplotnih postaj, za razliko od tako imenovanih protitlačnih turbin, s katerimi so običajno opremljene toplarne. Pri teh je proizvodnja električne energije pogojena z odjemom toplotne energije. V TEŠ parni odjemi na različnih tlačnih nivojih omogočajo, da se odvzame del pare za ogrevanje vode na toplotni postaji. Para, ki je bila predhodno proizvedena v parnem kotlu – za kar je potrebno gorivo oziroma premog, preko toplotnih izmenjevalcev na toplotni postaji ogreva vročevod do KPV. TEŠ za proizvedeno toplotno energijo zaračuna strošek goriva v deležu odvzete pare, ki je odvzeta za ogrevanje vročevodov za daljinsko ogrevanje. Deleži so bili določeni s pomočjo meritev specifične porabe primarne energije, torej goriva, na način da se obema produktoma, torej električni in toplotni energiji pripišejo enaki prihranki goriva. Meritve je izvajala Fakulteta za strojništvo Ljubljana. Glede na porabljeno količino premoga za to paro se morajo skladno z direktivo obračunati tudi emisijski kuponi za proizvedeno količino CO2. Za vso uporabljeno lesno biomaso nakup emisijskih kuponov ni potreben, kar je upoštevano pri deležu  za odvzeto paro, torej tudi pri ceni toplotne energije.

V primeru, da ne obratuje nobeden od premogovnih blokov, TEŠ zagotovi toplotno energijo z zagonom plinskih turbin.

Omeniti je še potrebno, da pri kondenzacijski tehnologiji nastaja ogromno odpadne toplotne energije v kondenzatorju, od koder jo hladilna voda odnaša preko hladilnega sistema in hladilnega stolpa v okolico. Ta toplotna energija je neuporabna za sistem daljinskega ogrevanja, saj v zimskem času temperatura hladilne vode dosega cca. 16 ºC, v poletnem času pa 35 ºC. TEŠ bi lahko že danes  znižal temperaturo na vročevodih. Za znižanje temperature v vročevodih v zimskem času mora KPV prilagoditi svoje omrežje, kar je po naših informacijah načrtovano v prihodnjih letih v okviru prestrukturiranja sistema daljinskega ogrevanja.

S ciljem zagotavljanja primerne cene toplotne energije bomo v TEŠ še naprej tvorno sodelovali s Komunalnim podjetjem Velenje ter Mestno občino Velenje in Občino Šoštanj.

Služba za odnose z javnostmi TEŠ

Skip to content