logo hse
logo dem
logo seng
logo teš
logo rlv
logo hse edt
logo hse invest
logo rgp
/ VARNA PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ VODE JE ZA SKUPINO HSE NA PRVEM MESTU

VARNA PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ VODE JE ZA SKUPINO HSE NA PRVEM MESTU

Skupina HSE je največji proizvajalec električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji, med katere sodi tudi energija vode. Naše hidroelektrarne na Dravi, Soči in Savi so leta 2022 skupaj proizvedle 2.356 gigavatnih ur električne energije, kar predstavlja približno polovico proizvodnega portfelja skupine HSE ter oskrbo 526  tisoč oziroma 61 % gospodinjskih odjemalcev. Na ravni Slovenije pa skupina HSE proizvede več kot tretjino električne energije iz vode. V letu 2023 so hidroelektrarne skupine HSE v obdobju januar – avgust proizvedle že 2.406 gigavatnih ur električne energije, kar je 61 % več kot leta 2022 v primerljivem obdobju. Vse naše hidroelektrarne so tudi odličen primer vzajemno koristnega sobivanja z okoljem in prebivalci.

 Ob današnjem svetovnem dnevu rek se, v luči nedavnih poplav, poleg pomena vodne energije zavedamo tudi pomena varnosti in zaščite. Ta je v skupini HSE vselej na prvem mestu. Hidroenergetske družbe skupine HSE ves čas vzdržujejo energetsko infrastrukturo, tako elektrarne kot brežine rek in kanalov, s čimer zagotavljajo poplavno varnost bližnjih bivalnih, kmetijskih in ostalih zemljišč. S postavitvijo hidroelektrarn so nastala akumulacijska jezera in pretočni kanali, ohranili smo določene odseke struge rek. Ponekod se je rečni režim spremenil v jezerskega in vzpostavili so se novi habitati, kjer danes bivajo zavarovane vrste ptic in drugih organizmov. Akumulacije hidroelektrarn so večnamenski objekti, ki zagotavljajo doma proizvedeno električno energijo, hkrati pa omogočajo varovanje območij ob rekah pred poplavami, namakanje kmetijskih površin, uravnavanje gladine podtalnice, ribolov, turizem in podobno. V skupini HSE tako ves čas iščemo kompromise za zagotavljanje različnih rab energije rek na okolju sprejemljiv in odgovoren način.

Dr. Tomaž Štokelj, generalni direktor HSE, pri tem poudarja: »Skupina HSE je nosilka zelenega prehoda Slovenije in energija vode ima v naših razvojnih načrtih pomembno vlogo. Vse naše hidroelektrarne so odličen primer strateškega upravljanja z vodami ter vzajemno koristnega sobivanja z okoljem in prebivalci. Kot investitor v trajnostne energetske projekte bomo tudi v prihodnje zagotavljali varno in zanesljivo oskrbo Slovenije z električno energijo, ob hkratni skrbi za varnost prebivalstva, ki živi ob naših hidroelektrarnah, naravo ter rečne in obrečne organizme.«

Mag. Damjan Seme, generalni direktor Dravskih elektrarn Maribor, ki so največja proizvajalka električne energije iz vode v Sloveniji, pa je izpostavil primer Ptujskega jezera: »Od leta 2010 Dravske elektrarne Maribor izvajamo ekološko sanacijo asfaltiranih površin brežin Ptujskega jezera na način, da se asfaltne površine oblagajo z odstranjenimi sedimenti, ki se prepustijo zaraščanju. S tem se ustvarijo obrežne strukture za ribe in ptice, vzpostavlja se obvodni ekosistem, ki prispeva k izboljšanju kakovosti vode ter oblikuje bolj naravni videz Ptujskega jezera. V luči krožnega gospodarstva iščemo rešitve za koristno uporabo predelanega sedimenta v skladu s predpisi s področja ravnanja z odpadki, poleg tega pa smo izdelali strategijo trajnostnega upravljanja s sedimenti na celotnem toku reke Drave v Sloveniji. V  pripravi je akcijski načrt s koraki za dosego ciljev, ki se ga bomo lotili takoj, ko bo potrjen s strani ključnih deležnikov.«

Dodatne informacije na povezavi: VPLIVI SKUPINE HSE NA OKOLJE SE IZ LETA V LETO MANJŠAJO | HSE

           

HE FALA                                                                        SENG Doblar

Skip to content