Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

Naprava za razžveplanje na bloku 4

Naprava za razžveplanje dimnih plinov bloka 4 je priključena za kotlom bloka 4, ki za kurjavo uporablja lignit.

Dimni plini, ki prihajajo iz kotla, vsebujejo SO2, CO2, NOx, prah, pepel in druge spremljevalne snovi. Dva ventilatorja vleka sesata dimne pline iz kotla po dveh kanalih preko elektrofiltrov, kjer se izloči več kot 99,8 % pepela.

Dimne pline, očiščene prahu, ventilatorja vleka lahko potiskata po dveh poteh. Normalna pot je skozi napravo za odžveplanje, v izjemnih primerih pa jih lahko vodimo preko obvodnih loput direktno v dimnik.

Pri normalnem obratovanju vodimo dimne pline skozi grelnik dimnih plinov GAVO, obvodne lopute pa so zaprte. GAVO je regenerativni vrtljivi grelnik dimnih plinov na katerem neočiščeni dimni plini s temperaturo 160 °C oddajo svojo toploto grelnim paketom, ti pa nato oddajo toploto ohlajenim očiščenim dimnim plinom, preden jih vodimo v dimnik, da je njihova temperatura nad rosiščem (90-95 °C).

V napravo za razžveplanje bloka 4 po možnostih vodimo tudi dimne pline iz kotlov bloka 3, za katere ni zgrajena takšna naprava. Pri polni moči bloka 4 zmore naprava za razžveplanje očistiti tudi dimne pline kotlov bloka 3.

Neočiščeni dimni plini iz grelnika dimnih plinov vstopajo s temperaturo 120 °C v pralnik, kjer jih operemo s suspenzijo absorbcijskega sredstva (mleti apnenec-CaCO3 + voda).

V delu pralnika nad gladino suspenzije so v šestih nivojih nameščeni sistemi šob za razprševanje absorbcijskega sredstva. Vsakemu sistemu šob pripada obtočna črpalka, ki črpa suspenzijo iz zbiralnika pralnika, šobe pa zagotavljajo fino razprševanje. V območju razpršilnih šob potekata ohlajevanje dimnih plinov in bistvena faza očiščenja, difuzija žveplovega dioksida, floridov in kloridov skozi mejni plinski sloj na površino omočenega delca absorbenta.

Dimni plini se pri prehodu skozi pralnik navlažijo do nasičenja ter ohladijo na temperaturo 60 °C. Ker vsebujejo fino razpršene kapljice, morajo skozi izločevalnik kapljic na vrhu pralnika, kjer se izločijo skupaj s preostalimi kristalizacijskimi jedri. Dimni plini pri prehodu skozi pralnik suspenzijo delno uparijo, pare pa zapustijo sistem. Izgubljene vodne pare nadomestimo z dodatno vodo, s katero izpiramo izločevalnik kapljic iz rezervoarja procesne vode.

Tlak očiščenih dimnih plinov, ki izstopajo iz izločevalnika kapljic, zvišamo s pomočjo ventilatorja, ki je dodatno vgrajen v kanal dimnih plinov. Očiščene dimne pline iz pralnika potiska preko grelnika dimnih plinov ter loput v dimnik.

Kalcijev sulfit, ki je nastal v razpršilnem območju pralnika, pade v zbiralnik. Tam ima dovolj časa za oksidacijo v kalcijev sulfat. Za proces oksidacije imamo na voljo 3 puhala, ki dovajajo potrebno količino zraka v suspenzijo s kalcijevim sulfitom, ki ob intenzivnem vpihovanju zraka in mešanju oksidira v kalcijev sulfat. Za učinkovit proces izločanja SO2 iz dimnih plinov je zelo pomembno vzdrževanje pH med 5,7 in 6,0 ter pravilne gostote in temperature.

Zmleti apnenec, ki ga v procesu razžveplovanja uporabljamo kot absorbcijsko sredstvo dobimo iz lokalnih silosov, pod katerima sta dva rezervoarja za pripravo suspenzije apnenca. Voda, ki je potrebna za pripravo suspenzije doteka iz rezervoarja obtočne vode.

Apneno suspenzijo, ki se v pralniku spremeni v sadro, črpamo v postajo za odvodnjavanje, kjer jo na hidrociklonu produkta zgoščujemo. Zgoščeno sadro po cevovodu vodimo v rezervoar za produkt. Od tu jo črpamo po krožnem cevovodu v mešalnico produkta, kjer se meša s pepelom.

Pepel pnevmatsko transportiramo izpod elektrofiltra v 2000 m3 silos za pepel. Sadra in pepel se dozirata v mešali. Po mešanju nastane končni produkt s stabilnimi fizikalno kemičnimi lastnostmi. Ta produkt z gumijastim cevnim trakom transportiramo na vmesno deponijo, kjer ga nalagamo na transportna vozila in odvažamo na končna odlagališča.

Shema naprave za razžveplanje dimnih plinov bloka 4
Shema naprave za razžveplanje dimnih plinov bloka 4

Tehnični podatki naprave za razžveplanje na bloku 4

Količina vlažnih dimnih plinov
- na vstopu v napravo: 1.520.000 nm3/h
- na vstopu v dimnik: 1.613.200 nm3/h

 

Vstopna koncentracija SO2 v dimnih plinih
- vrednost za garancijo: 7.500 mg/nm3 (suho, O2=7%)
- poprečna vrednost: 6.300 mg/nm3 (suho, O2=7%)

 

Koncentracija škodljivih snovi na vstopu v dimnik
- žveplovi oksidi (SOx): do 400 mg/nm3 (suho, O2=7%)
- trdni delci: do 50 mg/nm3  (suho, O2=7%)

Povprečna količina škodljivih snovi na vstopu v razžveplovalno napravo
- žveplovi oksidi (SOx): 8.000 kg/h
- trdni delci: 765 kg/h

 

Količina škodljivih snovi na vstopu v dimnik
- žveplovi oksidi (SOx): 385 kg/h
- trdni delci: 63 kg/h

 

Stopnja izločanja žveplovih oksidov
- garantirana vrednost: 94,7 %
- pri poprečni vstopni koncentraciji SO2: 93,6 %
- maksimalno: nad 95 %

 

Poraba mletega apnenca
- pri vstopni koncentraciji SO2 7500 mg/nm3: 16,9 t/h
- pri poprečni koncentraciji SO2: 14,2 t/h

 

Povprečna količina produkta razžveplanja
- količina sadre: 25 t/h (vlaga 10%)
- količina produkta: 70 t/h (sadra + pepel)

 

Poraba električne energije
- povprečna poraba električne energije: 7.900 kWh/h

 

Dimenzije naprave
- tlorisna površina naprave: 2.300 m2
- višina zgradbe pralnika: 53.2 m