Podjetje / Usmeritve

V Termoelektrarni Šoštanj se zavedamo, da s proizvodnjo električne in toplotne energije povzročamo vplive na družbo in okolje z:

 • zaposlovanjem ljudi,
 • porabo energije, energentov, vode in drugih surovin,
 • emisijami plinov in prahu v ozračje,
 • izpusti voda v okolje,
 • proizvodnjo pepela, žlindre in produktov razžveplanja,
 • raznimi drugimi odpadki in
 • hrupom delovanja naprav.

Zagotavljanje zdravega okolja, varnega in zdravega dela ter varovanja informacij, je temeljni pogoj in skupen smoter vodstva ter vseh zaposlenih. Vloge, odgovornosti in pooblastila so definirane in zaposleni so z njimi seznanjeni. TEŠ si prizadeva v okviru možnosti zagotavljati takšne pogoje dela, ki zagotavljajo zaposlenim in obiskovalcem varno in zdravo delovno okolje.

Uspešno izvajanje politike zahteva sodelovanje vseh zaposlenih in sprejemanje individualne obveznosti.

V zadnjih 20 letih smo v ekološke projekte vložili ogromno finančnih sredstev, saj smo si pri zniževanju emisij NOx, CO2, SO2 in prahu zadali smele cilje. Z realizacijo razvojnega načrta bomo ohranili proizvodnjo električne energije, ob tem pa z nadaljevanjem ekološke sanacije v skladu s Kjotskim sporazumom občutno znižali emisije in zadržali kakovost voda. Aktivno vlogo bomo z donatorskimi in sponzorskimi sredstvi ohranjali tudi pri razvoju lokalnega okolja in z njimi tudi v prihodnje podpirali projekte in aktivnosti v športu, kulturi, znanosti in umetnosti.

Še naprej pa bo seveda velika pozornost namenjena zaposlenim. Skupaj z njimi namreč prevzemamo pomembno odgovornost, da z realizacijo energetskih projektov uresničimo naša pričakovanja tudi na ekonomskem, ekološkem in socialnem področju.

 

OKOLJSKA POLITIKA IN STANDARDI

V Termoelektrarni Šoštanj odgovorno ravnamo z naravnim okoljem, ob tem pa smo  močno vpeti v družbeno okolje. Ob uspešnem gospodarskem delovanju upoštevamo načela trajnostnega razvoja in sledimo družbenim pričakovanjem. Zato poleg zanesljive proizvodnje električne energije, rednih monitoringov svojega delovanj in velikih vlaganj v družbeno skupnost aktivno načrtujemo svoj razvoj, predvsem v večjo učinkovitost blokov.

Vzpostavili smo integriran sistem vodenja, ki ga sestavljajo sistem vodenja kakovosti po zahtevah SIST ISO 9001:2015, sistem ravnanja z okoljem po zahtevah SIST EN ISO 14001:2015, sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu po zahtevah OHSAS 18001:2007. Z uvedbo integriranega sistema vodenja so vse aktivnosti povezane v učinkovit sistem, ki vodi k uresničevanju vizije in poslanstva ter dolgoročnih ciljev družbe. Zaposlenim zagotavlja varne in udobne delovne pogoje, ki so pogoj za ustvarjalno delo. Z integracijo posameznih sistemov vodenja v celovit integriran sistem vodenja uvajamo filozofijo celovitega obvladovanja kakovosti (TQM).

ISO 9001

Predpresoja ISO 9001:94 je bila izvedena 22 – 23. 11. 1999

Certifikacijska presoja je bila izvedena 15 – 17. 12. 1999, certifikat ISO 9001 smo pridobili 05. 04. 2000.

V letu 2002 smo v sklopu kontrolne presoje izvedli razširitveno presojo na ISO 9001:2000.

 1. Ponovitvena ISO 9001: 2000 24. 06. 2003
 2. Prva kombinirana zunanja presoja: 22. 04. 2004
 3. Ponovitvena ISO 9001: 2000 18. 4 do 20. 4. 2006
 4. Ponovitvena presoja in prehod na novo verzijo standarda ISO 9001: 2008; 6 – 7. 05. 2009.
 5. Ponovitvena presoja standarda ISO 9001: 2008; 9 – 10. 5. 2012
 6. Ponovitvena presoja standarda ISO 9001: 2008; 15 – 17. 04. 2015
 7. Ponovitvena presoja standarda ISO 9001: 2015; 24 – 26. 04. 2018

Certifikat izdan: Munchen, 21. 05. 2018, velja od 01. 07. 2018 do 08. 05. 2021; Registrska številka certifikata: 12 100/104/116 12177 TMS; Izdajatelj: TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 14001

Predpresoja ISO 14001:1996 je bila izvedena 21 – 22. 11. 2002.

Certifikacijska presoja je bila izvedena 17 – 20. 12. 2002, certifikat ISO 14001 smo pridobili 25. 02. 2003.

 1. Ponovitvena ISO 14001: 2004 18. 4 do 20. 4. 2006
 2. Ponovitvena presoja standarda ISO 14001: 2004; 6 – 7. 05. 2009
 3. Ponovitvena presoja standarda ISO 14001: 2004; 9 – 10. 5. 2012
 4. Ponovitvena presoja standarda ISO 14001: 2004; 15 – 17. 04. 2015
 5. Ponovitvena presoja standarda ISO 14001: 2015; 24 – 26. 04. 2018

Certifikat izdan: Munchen, 21. 05. 2018, velja od 01. 07. 2018 do 08. 05. 2021; Registrska številka certifikata: 12 100/104/116 12177 TMS; Izdajatelj: TÜV SÜD Management Service GmbH.

OHSAS 18001

Predpresoja OHSAS 18001:1999 je bila izvedena 13. 04. 2005, certifikacijska presoja je bila izvedena 04 – 05. 05. 2005. Maja 2005 smo pridobili certifikat sistema vodenja varnosti in zdravja pri delu – OHSAS 18001:1999. Tako smo postali prva elektrarna na svetu, ki ima pridobljen certifikat OHSAS 18001 pri certifikacijskem organu, podjetja TÜV  Management Service GmbH.

 1. Ponovitvena presoja OHSAS 18001: 1999 06. 05- 07. 05. 2008
 2. Predčasna ponovitvena presoja in prehod na novo verzijo standarda BS OHSAS 18001: 2007; 6 – 7. 05. 2009
 3. Ponovitvena presoja standarda BS OHSAS 18001:2007; 9 – 10. 5. 2012
 4. Ponovitvena presoja standarda BS OHSAS 18001:2007; 15 – 17. 04. 2015
 5. Ponovitvena presoja standarda OHSAS 18001:2007; 24 – 26. 04. 2018

Certifikat izdan: Munchen, 21. 05. 2018, velja od 01. 07. 2018 do 08. 05. 2021; Registrska številka certifikata: 12 100/104/116 12177 TMS; Izdajatelj: TÜV SÜD Management Service GmbH.

AKREDITACIJSKA LISTINA LP-087

Z akreditacijsko listino se priznava izpolnjevanje zahtev standarda SIST EN ISO/IEC 17025:2017, za dejavnost preskušanja v okviru obsega akreditacije, ki je priloga akreditacijske listine.

Datum podelitve akreditacije: 16. 5. 2008

Veljavnost akreditacije: do preklica

Listina je izdana pri Slovenski akreditaciji (SA), ki je podpisnica sporazumov o medsebojnem priznavanju akreditacij na področju preskušanja pri Evropskem združenju za akreditacijo (EA) in pri Mednarodnem združenju za akreditacijo laboratorijev (ILAC).