Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

Zrak

Emisijski monitoring v okviru »Ekološkega emisijskega sistema – EIS« obsega trajne meritve emisijskih koncentracij SO2, NOx, CO, CO2 in skupnega prahu na vseh blokih ter TOC na bloku 5. Občasno se v dimnih plinih merijo tudi koncentracije SO3, HCl in HF, PCDD/F (dioksini, urani), TOC, CH4, N2O, PAO, Cr, Ni, As, Cd, Pb, Cu, SD, Hg, V, TR, Mn. Meritve so skladne z zahtevami zakonodaje in potekajo na način, ki ga predpisuje Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 70-3824/1996) ter njegove kasnejše spremembe in dopolnitve.

Na vplivnem območju TEŠ se onesnaženost zraka (imisije) redno spremljajo v okviru EIS TEŠ na osmih stalnih merilnih mestih in na enem občasnem merilnem mestu z mobilno postajo. Stalna merilna mesta so: Šoštanj, Topolšica, Zavodnje, Graška Gora, Velenje, Veliki Vrh, Škale in Pesje. Imisijski monitoring stalnih meritev obsega:
  • koncentracije SO2 na vseh merilnih mestih,
  • koncentracije NOX in NO2 na merilnih mestih Zavodnje in Škale,
  • koncentracije O3 na merilnem mestu Zavodnje, mobilni postaji in Velenje,
  • koncentracije prašnih usedlin na vseh merilnih mestih EIS TEŠ in deponiji premoga Pesje,
  • kakovost padavin na vseh merilnih mestih EIS TEŠ in deponiji premoga Pesje,
  • meteorološke parametre na vseh merilnih mestih,
  • koncentracija trdnih delcev (PM10) na merilnih mestih Škale, Pesje in mobilni postaji.
Trenutni podatki imisijskega monitoringa, kakor tudi arhiv meritev in arhiv mesečnih ter letnih poročil so dostopni na spletnem naslovu http://www.okolje.info/.

Obstoječe naprave TEŠ izpolnjujejo okoljske normative. Sanacijski program je prinesel izboljšave na praktično vseh izpustih snovi iz termoelektrarne, razen na področju ogljikovega dioksida. Njegova emisija je neposredno odvisna od izkoristka elektrarne. Za pravilnost in kakovost podatkov skrbi Elektroinštitut Milan Vidmar iz Ljubljane kot pooblaščena institucija za energetiko, kjer se izvajajo tudi redne kalibracije merilne opreme in kemijske analize padavin in usedlin.