Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

Politika kakovosti

Sistem vodenja velja za področje: PROIZVODNJA IN PRODAJA ELEKTRIČNE IN TOPLOTNE ENERGIJE 

V Termoelektrarni Šoštanj se zavedamo, da s proizvodnjo električne in toplotne energije povzročamo vplive na družbo in okolje z:

 • zaposlovanjem ljudi,
 • porabo energije, energentov, vode in drugih surovin,
 • emisijami plinov in prahu v ozračje,
 • izpusti voda v okolje,
 • proizvodnjo pepela, žlindre in produktov razžveplanja,
 • raznimi drugimi odpadki in
 • hrupom delovanja naprav.

Z uvedbo sistema vodenja se obvezujemo, da bomo:

 • Zagotovili ustrezne vire in tehnično podporo izvajanju sistema vodenja.
 • Zadostiti naročnikovim zahtevam po:
  • dobavi dogovorjenih količin električne in toplotne energije,
  • visoki razpoložljivosti proizvodnih enot,
  • visoki fleksibilnosti, ki se odraža v možnostih zadostitve naročnikovih zahtev po določenem obsegu primarne in sekundarne regulacije frekvence ter vključitve v omrežje ob napovedanem času.
 • Nenehno bdeli nad ekonomiko poslovanja, ki naj omogoči uspešno poslovanje družbe, tako, da:
  • zagotavljamo optimalno obratovanje proizvodih enot s čim nižjo specifično porabo primarne energije in čim nižjo lastno rabo električne in toplotne energije,
  • določamo vzdrževalne strategije in načrtujemo izvajanje vzdrževanja ter ukrepov za daljšanje dobe trajanja tehnoloških naprav tako, da dosegamo optimalne ekonomske učinke,
  • dosegamo optimalno izkoriščanje finančnih sredstev, zmanjšujemo vse vrste stroškov.
 • Nenehno izboljševali:
  • odnos do zaposlenih,
  • odnos do primarne energije, okolja in preprečevali onesnaževanje,
  • stopnjo tveganja varnosti in zdravja pri delu ter varovanja informacij.
 • Izpolnjevali zahteve veljavne zakonodaje, pogodbene zahteve, zahteve lokalne skupnosti in druge zahteve.
 • Zmanjševali verjetnost okoljskih in delovnih nesreč ter incidentov s področja varovanja informacij.
 • Pri načrtovanju novih aktivnosti bomo uporabili metodologijo življenjskega cikla sistemov in iskali rešitve, ki bodo zagotavljale večjo stopnjo zmanjševanja porabe energije, varnosti okolja, zaposlenih in informacij.
 • Zaposlene bomo sistematično ozaveščali in usposabljali iz sistema vodenja. Pri usposabljanju bomo upoštevali okoljske vidike, energetske vidike, oceno tveganja varnosti in zdravja ter oceno tveganja varovanja informacij.
 • Zunanje izvajalce in tretje stranke bomo sistematično ozaveščali o sistemu vodenja. Pri tem bomo upoštevali okoljske vidike, energetske vidike, oceno tveganja varnosti in zdravja ter oceno tveganja varovanja informacij.
 • Zagotavljali informiranje zainteresirane javnosti.
 • Ločeno zbirali odpadke na samem izvoru.
 • Racionalno izrabljali primarno energijo, energente in surovine ter izbirali snovi, ki imajo manjši vpliv na okolje.
 • Upravljali fizično, logično in okoljsko varovanje (vključujoč varovanje komunikacij).
 • Definirali kriterije za vrednotenje okoljskih in energetskih vidikov, tveganja za varnosti in zdravja ter varovanja informacij.
 • Redno obnavljali ocene okoljskih in energetskih vidikov, tveganja za varnosti in zdravja ter varovanja informacij.
 • Varovali informacije pred nepooblaščenim dostopom in zagotavljali neokrnjenost, celovitost in zaupnost informacij.
 • Upoštevali varnostne zahteve v zvezi z osebjem.
 • Razvijali, vzdrževali in preizkušali načrte za zagotavljanje neprekinjenega poslovanja.
 • Upravljali (odkrivali, raziskovali, poročali) incidente na področju okolja, varnosti in zdravja zaposlenih in varovanja informacij.
 • Ne zaposlujemo in izrabljamo otroke.
 • Ne uporabljamo nikakršnih oblik prisilnega dela ali kakršno koli prikrito prisilno delo.
 • Spoštujemo svobodo zaposlenih pri zbiranju v sindikalna združenja in svet delavcev.
 • Ne sodelujemo in ne podpiramo nikakršne diskriminacije.

Zagotavljanje zdravega okolja, varnega in zdravega dela ter varovanja informacij, je temeljni pogoj in skupen smoter vodstva ter vseh zaposlenih. Vloge, odgovornosti in pooblastila so definirane in zaposleni so z njimi seznanjeni. TEŠ si prizadeva v okviru možnosti zagotavljati takšne pogoje dela, ki zagotavljajo zaposlenim in obiskovalcem varno in zdravo delovno okolje.

Uspešno izvajanje politike zahteva sodelovanje vseh zaposlenih in sprejemanje individualne obveznosti.