Išči
Slo | Eng | Blok 6 | Unit 6
Domov Skupina HSE Domov Skupina HSE

TEŠ – pomemben steber slovenske energetike

TE Šoštanj predstavlja največjo elektrarno tako v sistemu Holdinga Slovenske elektrarne, kot tudi v slovenskem elektroenergetskem sistemu (EES), tako po letni proizvedeni količini električne energije, kakor tudi po inštalirani moči. Od leta 2003 do 2010 znaša povprečna letna proizvodnja elektrarne preko 3.700 GWh. S povprečnim deležem proizvodnje električne energije v Sloveniji, ki je skoraj 35 odstoten predstavlja pomemben energetski steber za zanesljivo oskrbo Slovenije z električno energijo. Poleg tega TEŠ skrbi za prilagajanje proizvodnje električne energije trenutnim potrebam v državi in hkrati tudi za kakovost te energije, za frekvenčno in močnostno regulacijo. Z daljinsko toploto pa ogreva tudi več tisoč prebivalcev Šaleške doline.

Podatki o proizvodnih enotah v TEŠ in proizvodnja TEŠ je podana v spodnjih tabelah.

Enota Inštalirana moč Moč na pragu (MW) Leto pričetka obratovanja Predvideno leto zaustavitve
Blok 1 (zaustavljen) 30 MW 25 MW 1956 2010
Blok 2 (zaustavljen) 30 MW 25 MW 1960 2008
Blok 3 75 MW 55 MW 1960 2015
Blok 4 275 MW 248 MW 1972 2015
Blok 5 345 MW 305 MW 1977 2027
PT 51 42 MW 41,9 MW 2008 2027
PT 52 42 MW 41,9 MW 2008 2027
SKUPAJ 839,0 741,8
SKUPAJ (brez B1 in B2) 779,0 691,8

Proizvodnja električne energije v TEŠ in delež v proizvodnji Slovenije

Leto Proizvodnja TEŠ (GWh) Proizvodnja v Sloveniji (GWh)(1) % TEŠ
na generatorju na pragu
2003 3.962 3.464 10.637 (2) 32,6%
2004 4.044 3.550 10.787 32,9%
2005 4.139 3.641 10.483 34,7%
2006 4.269 3.749 10.536 35,6%
2007 4.268 3.756 10.422 36,0%
2008 4.359 3.850 11.330 34,0%
2009 4.244 3.753 11.703 32,1%
2010 4.460 3.946 11.728 33,6%

[1] Upoštevana je polovica proizvodnje Nuklearne elektrarne Krško (NEK)
[2] Upoštevana v letu 2003 podpisana meddržavna pogodba, ki prenese polovico lastništva in tudi proizvodnje na HEP ter se začne izvajati sredi aprila leta 2003.

Termoelektrarna je vezana na izrabo velenjskega lignita kot primarnega energenta za proizvodnjo električne energije. Povprečna letna poraba premoga v obdobju 2003- 2010 je znašala 4.100 tisoč ton. Kot posledica rabe premoga je obremenjevanje atmosfere z emisijami ogljikovega dioksida. Zaradi okoljskih vidikov, predvsem pa zavez Slovenije do Kjotskega protokola, se izvaja velik pritisk na zmanjšanje porabe premogov v procesih pridobivanja končnih oblik energije. Tako na eni strani želimo zanesljivo domačo proizvodnjo električne energije, po drugi strani pa smo omejeni z okoljskimi zahtevami.

Obstoječi termo energetski bloki TEŠ so že močno dotrajani, ekonomsko nerantabilni in ekološko manj ustrezni, po letu 2016 večinoma neustrezni. Ker je TEŠ strateško pomemben za zanesljivo, varno in konkurenčno proizvodnjo električne energije z domačim energentom, v TEŠ gradimo nadomestni 600 MW blok 6, ki bo v celoti nadomestil proizvodnjo in storitve obstoječih premogovnih enot TEŠ, pri tem pa porabili za 1/3 manj premoga. Emisije CO2 se bodo zmanjšale za 35%, znižale pa se bodo tudi vse ostale okoljske obremenitve. Lastna cena proizvedene električne energije se bo znižala, električna energija pa se bo proizvajala na ekonomičen, okoljsko prijaznejši in tehnološko dovršen način.

TEŠ (1-5) = TEŠ 6 – za proizvodnjo varne, zanesljive, konkurenčne električne in toplotne energije ter za zagotovitev energetske neodvisnosti Slovenije.